ورود کاربران
ورود


سامانه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
سامانه لاگ بوک الکترونیکی(ایلب)


پیشگامان خدمات الکترونیک ایلیاگستر


اهداف


- کمک به دستیاران تخصصی برای ثبت کامل تجربیات که منجر به مستندسازی آن‌ها شده و مشخص شدن کمبود و سعی در جهت رفع آن‌ها

- کمک به گروه آموزشی برای تعیین موارد نقص و سعی در جهت رفع موانع و نواقص

- کمک به دانشگاه در جهت تعیین سطح کمیت و کیفیت آموزش در گروه و کشف موارد نقص و سعی در رفع جهت ارتقا کیفیت آموزش

- کمک به گروه‌های ارزشیابی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی وزارتحانه برای ارزیابی صحیح‌تر و دقیق‌تر در گروه آموزشی

- کمک به یکسان سازی سطح آموزش در دانشگاه‌های مختلف

- تامین اطلاعات لازم برای تعیین سطح امتحانات پایان دوره دستیاری